کارکردهای گفت‌وگو در داستان

گفت‌وگو گفت‌وگو چیست؟ چه کارکردهایی دارد؟ ارتباطش با سایر عناصر چگونه است؟ چگونه می‌توان در یک داستان، گفت‌وگوها را نوشت؟ گفت‌وگو باید پنج کار را

Read More »

تعلیق

تعلیق حاصل موقعیتی است که خواننده مایل است آینده داستان را حدس بزند اما نمی‌تواند. تدارک چنین وضعیتی ضمن ایجاد جذبه در روایت مخاطب را

Read More »

عنوان‌

عنوان‌ها من هیچ‌گاه مرد عنوان نبوده‌ام، اصلا برایم مهم نیست که عنوان چه باشد. جان اشتاین بک نخستین نقش عنوان این است که علاوه بر

Read More »

شخصیت

شخصیت‌پردازی در داستان ارتباط بین داستان و شخصیت‌هایش، آنچنان نزدیک است که نمی‌توان هیچ یک را از دیگری تشخیص داد. هر داستان، شخصیت‌های مختص خود

Read More »